Algemene voorwaarden

Laatste update: 3 juli 2022

Woordenboek

Abonnement: Een formule (=prijs) die een Partnerlocatie of Partnerorganisator kiest ter compensatie van de plaatsing op het Platform.

Besloten community: Een community waarvoor u een account dient aan te maken. U kan de inhoud van de community zoals personen, events, zoektertjes, forum, … alleen zien door met uw persoonlijke, beveiligde account in te loggen.

Ervaring: Hoe u het verblijf of de retreat persoonlijk ervaart.

Event: Een georganiseerde activiteit met als doel mensen te leren kennen.

Gebruiker: Iedereen die het platform gebruikt om een Locatie of Retreat te plaatsen of te vinden.

Locatie: Dit kan een werkruimte, meeting room, workshopruimte of retreat locatie zijn.

Partnerlocatie: Dit kan de eigenaar van een werkruimte, meeting room, workshopruimte of retreat locatie zijn.

Partnerorganisator: Dit is de organisator van een (meerdaagse) retreat of workshop.

Platform: Coworksforme.com

Retreat: Een georganiseerde activiteit van één of meerdere dagen in binnen- of buitenland.

Over WorksForMe

WorksForMe werd opgericht in Aarschot (enige vestigingsplaats) in 2022. Het is een e-commerce bedrijf voor Locaties en Retreats. Het doel van WorksForMe is om het voor iedereen makkelijker te maken om een balans te vinden tussen werk en ontspanning. WorksForMe vergemakkelijkt de stap naar het aanbod aan Retreats en verbindt door haar Locaties particulieren, ondernemers, coaches en creatievelingen. Het is een marktplaats voor locaties en retreats voor iedereen. Wanneer u een accommodatie of retreat boekt, levert het bedrijf achter WorksForMe het Platform (en is er verantwoordelijk voor), maar niet de Ervaring zelf. WorksForMe’s listings van Locaties en Retreats groeit dagelijks. Wat je behoefte ook moge zijn, WorksForMe biedt jou het antwoord op die behoefte. Naast Locaties en Retreats is heeft het Platform ook een Besloten Community voor het zoeken van een co-workpartner en waar je Events kan in de kijker plaatsen.

Juridisch

Het bedrijf achter WorksForMe is geregistreerd en gevestigd in België van waaruit het een marktplaats is voor Locaties en Retreats. Ze wordt ondersteund door de Partnerlocaties en Partnerorganisatoren die op hun beurt hun diensten aanbieden aan de bezoekers van het Platform: zij zijn geen eigenaar van, opereren of beheren niet de website van WorksForMe. De Partnerlocatie en Partnerorganisatoren leveren de informatie en foto’s aan die op het Platform te zien zijn. Met het verschaffen van de informatie en foto’s geven de uitdrukkelijke toestemming tot het plaatsen van het profiel en het delen van al de informatie/beeldmateriaal die daarbij horen. Wanneer u als Gebruiker uw reservatie hebt voltooid, accepteert u de Voorwaarden van de Partnerlocatie of Partnerorganisator die tijdens het boekingsproces worden aangeboden. Als er een conflict bestaat tussen Algemene en Specifieke voorwaarden, dan zijn de specifieke voorwaarden van toepassing. WorksForMe beheert helemaal alleen de besloten Community van co-workpartners en netwerkevents maar organiseert zelf geen events. Ook hier is de Partnerorganisator verantwoordelijk voor het Event en de Ervaring van de deelnemers. Voor vragen over WorksForMe neem je rechtstreeks contact op met het bedrijf.

Het Platform

We dragen zorg bij het leveren van ons Platform, maar we kunnen niet garanderen dat alles erop nauwkeurig is (we krijgen informatie van de partnerlocaties en partnerorganisatoren). Tot de mate die wettelijk is toegestaan, kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige fouten, enige onderbrekingen of enige ontbrekende delen van informatie, hoewel we alles zullen doen wat mogelijk is om ze zo spoedig mogelijk te corrigeren/op te lossen. Ons Platform is geen aanbeveling of onderschrijving van enige Partnerlocatie of Partnerorganisator of zijn producten, diensten, faciliteiten, voertuigen, etc. We zijn geen partij in de voorwaarden tussen u en de Partnerlocatie of Partnerorganisator. Zijn zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de Ervaring. Als u een account aanmaakt of een betaling uitvoert, zorg dan dat al uw informatie (inclusief betalings- en contactgegevens) correct en up-to-date is, omdat u anders mogelijk geen toegang hebt tot bepaalde features. U bent verantwoordelijk voor alles wat er gebeurt met uw Account, dus zorg dat niemand anders er gebruik van maakt en houd uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim. Tenzij anderszins aangeduid, moet u ten minste 16 jaar zijn om het Platform te gebruiken.

Onze Waarden

U dient als Gebruiker/Partnerlocatie of Partnerorganisator alle toepasselijke wetgeving na te leven; samen te werken met eventuele antifraude-/antiwitwascontroles; het Platform niet te gebruiken om overlast te veroorzaken of nepboekingen te maken; de Ervaring en/of het Platform te gebruiken in overeenstemming met het beoogde doeleinde; geen overlast of schade te veroorzaken en u niet ongepast te gedragen ten overstaan van het personeel van de Partnerorganisatoren of Partnerlocaties (of iemand anders, wat dat betreft).

Prijzen en Betaling

Als gebruiker: alle boekingen en betalingen gebeuren via de website van de Partnerlocatie of Partnerorganisator waarbij de Algemene en Specifieke Voorwaarden van de Partnerlocatie of Partnerorganisator gelden.

Als Partnerlocatie: wanneer u een keuze uit onze Abonnementen maakt, gaat u akkoord met het betalen van de kosten, met inbegrip van belastingen die mogelijk van toepassing zijn. We zullen uw Betaalwijzegegevens nadat u hiervoor uw toestemming hebt gegeven, bewaren voor toekomstige transacties.

Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 150,00 euro. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Als u weet van of een vermoeden hebt over enige fraude of enig ongeautoriseerd gebruik van uw Betaalwijze, neem dan contact op met uw betalingsprovider, die eventuele resulterende lasten kan dekken, mogelijk met aftrek van een eigen risico.

Domiciliëring

De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring, hetzij via creditcard, hetzij via factuur, maandelijks betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring of periodieke betaling via creditcard.

Daarna zal de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 november ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 december van de rekening gaan). De Dienstverlener zal hiervoor steeds een factuur uitschrijven.

Hetzelfde geldt voor de jaarlijkse vergoedingen, maar dan op jaarlijkse basis in plaats van maandelijks.

Indien jij, als Klant, niet tijdig betaalt, is de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en ben jij, als Klant, vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Duurtijd en Levering

Abonnementen: onze abonnementen zijn van onbepaalde duur en worden maandelijks of jaarlijks verlengd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Jij, als Klant, kan dit abonnement hetzij maandelijks of hetzij jaarlijks, afhankelijk van de aard van het abonnement, kosteloos stopzetten.

Dienstverlening Space Hunter: De overeenkomst tussen jou, als Klant, en WorksForMe wordt aangegaan voor de duur bepaald in de dienstverleningsovereenkomst, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt WorksForMe niet. Vertraging in de levering geeft jou, als Klant, geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.

Voor aankoop van eventuele fysieke producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, word jij, als Klant, op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt je, als Klant, hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heb, jij als Klant, het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Cookies en privacy

Als u gebruik maakt van ons Platform om te zoeken naar een Locatie of Retreat, door deel te nemen aan de Community of door een Abonnement te boeken, lees dan onze Privacy- en Cookieverklaring voor meer informatie over privacy, cookies en hoe we mogelijk contact met u opnemen en persoonsgegevens verwerken.

Intellectuele eigendom

Tenzij anderszins vermeld, zijn alle rechten in ons Platform (technologie, inhoud, handelsmerken, look & feel, etc.) eigendom van WorksForMe (of haar licentiegevers) en door ons Platform te gebruiken, gaat u ermee akkoord dit te doen voor uitsluitend het beoogde doeleinde en de voorwaarden die hieronder uiteen worden gezet, te respecteren.

Het is u niet toegestaan iets op ons Platform te monitoren, te kopiëren, te scrapen/crawlen, te downloaden, te reproduceren of anderszins te gebruiken voor enig commercieel doeleinde zonder schriftelijke toestemming van WorksForMe of haar licentiegevers.

We houden elk bezoek aan ons Platform goed in de gaten en we blokkeren eenieder (en elk geautomatiseerd systeem) die wij verdenken van: het uitvoeren van een onredelijke hoeveelheid zoekopdrachten, het gebruiken van een apparaat of software voor het verzamelen van prijzen of andere informatie, het doen van iets wat onnodige stress op ons Platform uitoefent.

Vragen of klachten

Jij, als Klant, bent verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan de Dienstverlener.

Indien van een gebrek van een fysiek product later melding zou worden gemaakt, dan komt jou, als Klant, geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Als u een vraag hebt, neem dan contact op met ons door een bericht te sturen naar hello@coworksforme.com. Alle vragen worden vastgelegd en de meest spoedeisende zaken worden met de hoogste prioriteit in behandeling.

Communicatie met de Dienstverlener

We kunnen u helpen communiceren met de Partnerlocaties en Partnerorganisatoren, maar we kunnen niet garanderen dat hij of zij iets van u leest of dat hij of zij doet wat u vraagt. Op zichzelf betekent het feit dat u contact met hem of haar opneemt of dat hij of zij contact met u opneemt, niet dat u gronden voor juridische vervolging hebt.

Maatregelen tegen onaanvaardbaar gedrag

We hebben het recht om het door u maken van Boekingen/Betalingen te verhinderen, te annuleren en/of om u te weerhouden van het gebruiken van ons Platform, onze Klantenservice en/of uw Account. Natuurlijk doen we dit alleen als er, in onze opvatting, een goede reden voor is, bijvoorbeeld: fraude of misbruik, niet-naleving van onze waarden of van toepasselijke wetten of voorschriften, ongepast of onwetmatig gedrag (d.w.z. geweld, bedreigingen of inbreuk op privacy) met betrekking tot ons, de bedrijven waar we mee werken, of iemand anders, wat dat betreft. We vertellen u mogelijk waarom we dit hebben gedaan, tenzij we door het u te vertellen (a) toepasselijke wetten overtreden en/of (b) de detectie of preventie van fraude of andere illegale activiteiten voorkomen of belemmeren. Als u vindt dat we onjuist hebben gehandeld, neem dan contact op met ons.

Aansprakelijkheidsbeperking

Tot de mate die door het verplichte consumentenrecht is toegestaan, zijn we uitsluitend aansprakelijk voor kosten die u opdoet als direct resultaat van falen van onze kant. Dit betekent dat we, tot de mate die wettelijk is toegestaan, niet aansprakelijk zijn voor bij voorbeeld indirect verlies of indirecte schade, onnauwkeurige informatie over een Partnerlocatie of Partnerorganisator, een product, service of actie van een Partnerlocatie of Partnerorganisator, een fout in een e-mailadres, telefoonnummer of creditcardnummer (tenzij het onze fout is) of een gebeurtenis buiten onze controle om. Als u inbreuk maakt op deze Voorwaarden en/of de voorwaarden van de Partnerlocatie of Partnerorganisator dan zijn wij wettelijke niet aansprakelijk voor enige kosten die u als gevolg daarvan opdoet.

Tot de mate die wettelijk is toegestaan, is het meeste waarvoor wij, of enige Partnerlocatie of Partnerorganisator aansprakelijk zullen zijn (voor één gebeurtenis of een serie met elkaar verbonden gebeurtenissen), de kosten van wat u boekte of van het abonnement waarvoor u intekende.

U wordt mogelijk beschermd door verplicht consumentenrecht en -voorschriften, die u rechten garanderen die niet door de voorwaarden van een bedrijf kunnen worden verworpen. In dat geval wordt onze aansprakelijkheid niet alleen door deze Voorwaarden bepaald, maar ook door enig toepasselijk consumentenrecht en -voorschriften.

Toepasselijk recht en forum

Tot de mate die door verplichte lokale (consumenten-)wetgeving wordt toegestaan, worden deze Voorwaarden en onze services onderworpen aan de Belgische wetgeving.

Locatie en Retreats

Wanneer u een Boeking maakt, is dit rechtstreeks met de Partnerlocatie en Partnerorganistor. Wij zijn geen ‘contractuele partij’ van uw Boeking maar WorksForMe bezit en exploiteert het Platform.

Ons Platform toont uitsluitend Locaties en Retreats die een commerciële relatie met ons hebben en toont niet noodzakelijkerwijs al hun producten of diensten. De Informatie over de Partnerlocaties en Partnerorganisatoren (d.w.z. faciliteiten, huisregels en duurzaamheidsmaatregelen, hun prijzen, beschikbaarheid en annuleringsvoorwaarden) is gebaseerd op wat zij aan ons doorgeven. Zij zijn er verantwoordelijk voor om te zorgen dat de informatie nauwkeurig en up-to-date is.

Onze rol

Wij bieden het Platform waarop de Partnerlocaties en Partnerorganisatoren hun Locaties en Retreats kunnen promoten en waarop u deze kunt zoeken, met elkaar kunt vergelijken en de Partner kunt contacteren.

Uw verplichtingen

1. Vul al uw contactgegevens correct in, zodat wij en/of de Partnerlocatie of Partnerorganisator u kunnen geven en, zo nodig, contact met u kunnen opnemen.

2. Lees deze Voorwaarden en de voorwaarden die tijdens het boekingsproces worden weergegeven, aandachtig door.

3. Ga zorgvuldig en correct om met de Locaties, (de deelnemers) aan de Retreats, Gebruikers van de Community en Partnerorganisatoren en Partnerlocaties.